C# String Sınıfının Özellikleri ve Metotlarının Kullanımı

C# programlama dilinde String değişkeni metinsel türleri ifade eden bir data tipidir. String değişkeni metinsel nesneleri taşımanın yanı sıra sahip olduğu metotlar ile bizlere metinsel türler üzerinde bir çok işlemi gerçekleştirmemize olanak sağlar. Bu yazımda String tipinin metotlarını inceleyerek işlevlerini inceleyeceğiz.

String Kopyalama İşlemi – Clone()

String Clone Kullanımı: String değişkeni ile oluşturduğumuzu içeriğin bir klonunu oluşturarak kopyasını çıkartır.

string str1 = null;
string str2 = null;

str1 = "AlkanFatih";
str2 = (string)str1.Clone();

Console.WriteLine(str2);

//Sonucç: AlkanFatih

String Veri Karşılaştırma İşlemi – CompareTo()

String CompareTo Kullanımı: İki adet string değişkeni içerisinde ki metinleri karşılaştırarak sonuç döndürür. Sonuçları tam sayı olarak geri döndürür. Değişken değerleri eşitse 0 (True) eşit değilse 1 veya -1 (False) döner.

string str1 = null;
string str2 = null;

str1 = "fatih";
str2 = "alkan";

//Str1 ile Str2 farklı değeri taşıyorsa 1 döndürür.
Console.WriteLine(string.Compare(str1, str2));

//Sonuç: 1

str1 = "alkanfatih";
str2 = "alkanfatih";

//Str1 ile Str2 aynı değeri taşıyorsa 0 döndürür.
Console.WriteLine(string.Compare(str1, str2));

//Sonuç: 0

str1 = "alkanfatih";
str2 = "ALKANFATİH";

//Str1 ile Str2 arasında büyük küçük harf ayrımı yapılmasın istiyorsak TRUE eklenir.
Console.WriteLine(string.Compare(str1, str2,true));

//Sonuç: 0

str1 = "alkan";
str2 = "alkanfatih";

//İlk string sıralam düzeninde ikinci stringten önce gelirse -1 döner
Console.WriteLine(string.Compare(str1, str2));

//Sonuç: -1

String Veri İçerik Kontrol Etme – Contains() 

String Contains Kullanımı: String değişkeni içindeki metinde metot ile belirtilen karakter veya cümlenin var olup olmadığını kontrol eder. Sonucunu bool değerinde True veya False şeklinde geri döndürür.

string str1 = null;
string str2 = null;

str1 = "alkanfatih";
str2 = "alkan";

//Str1 değişkeni içinde str2 değişkenini arar. Yani, “alkanfatih” içerisinde “alkan” kelimesinin var olup olmadığına bakar.
Console.WriteLine(str1.Contains(str2));

//Sonuç: True

String Son Veriyi Kontrol Etme – EndsWith()

String EndsWith Kullanımı: String değişkeni içinde son hanesi üzerinde Method ile belirtilen karakterin var olup olmadığını kontrol eder.

string str1 = null;
string str2 = null;

str1 = "alkanfatih";
str2 = "tih";

//Str1 değişkeni içinde str2 değişkenini son karakterlerde arar.
Console.WriteLine(str1.EndsWith(str2));

//Sonuç: True

String Değerleri Eşit mi? – Equals()

String Equals Kullanımı: String tipindeki iki metni karşılaştırır ve eşit olup olmadığını size bool değerinde döndürür.

string str1 = null;
string str2 = null;

str1 = "alkan";
str2 = "fatih";

//Str1 ile Str2 aynı değeri taşıyorsa True değilse False döndürür.
Console.WriteLine(string.Equals(str1,str2));

//Sonuç: False

String Hash Value Alma – GetHashCode()

String GetHashCode Kullanımı: Stringin değişkeninin HashValue değerini döndürür.

string str1 = null;
string str2 = null;

str1 = "alkan";
str2 = "fatih";

Console.WriteLine(str1.GetHashCode());

//Sonuç: -1518474354

String Tip Değerini Alma – GetType()

String GetType Kullanımı: String değişkeninin System.Type değerini döndürür.

string str1 = null;
string str2 = null;

str1 = "alkan";
str2 = "fatih";

Console.WriteLine(str1.GetType());

//Sonuç: System.String

String Tip Kodunu Alma – GetTypeCode()

String GetTypeCode Kullanımı: String değişkeninin System.TypeCode değerini döndürür.

string str1 = null;
string str2 = null;

str1 = "alkan";
str2 = "fatih";

Console.WriteLine(str1.GetTypeCode());

//Sonuc: String

String İçinde Kelimenin Konumunu Bulma – IndexOf()

String IndexOf Kullanımı: String değişkeni içerisinde Method ile birlikte verilen kelimeyi arar. Size stringinizdeki konumunu geri döndürür.

string str1 = null;
string str2 = null;

str1 = "alkan";
str2 = "k";

//Str1 içerisinde str2 dizesini arar ve bulunduğu indeksin numarısını size geri döndürür.
Console.WriteLine(str1.IndexOf(str2));

//Sonuc: 2

String Küçük Harf Yapma – ToLower()

String ToLower Kullanımı: String değişkeni içinde ki metnin tüm karakterlerini küçük harf yapar.

string str1 = null;
string str2 = null;

str1 = "ALKAN";
str2 = "fatih";

//Str1 dizisini küçük harf yapar.
Console.WriteLine(str1.ToLower());

//Sonuc: alkan

String Büyük Harf Yapma – ToUpper()

String ToUpper Kullanımı: String değişkeni içinde ki metnin tüm karakterlerini büyük harf yapar.

string str1 = null;
string str2 = null;

str1 = "ALKAN";
str2 = "fatih";

//Str2 dizisini büyük harf yapar.
Console.WriteLine(str2.ToUpper());

//Sonuc: FATİH

String İçine Değer Ekleme – Insert()

String Insert Kullanımı: String değişkeni içinde ki metnin belirli bir pozisyonuna ekleme yapar.

string str1 = null;
string str2 = null;

str1 = "alkan";
str2 = "fatih";

//Str1 dizisine belirttiğiniz index numarısından itibaren str2 dizisini ekler.
Console.WriteLine(str1.Insert(5,str2));

//Sonuc: alkanfatih

String İçinde Aranan Karakterin Son Bulunduğu Konumu Bulma – LastIndexOf()

String LastIndexOf Kullanımı: String değişkeni içerisinde Metot ile birlikte belirtilen karakterin dizi içerisinde ki son konumunu geri döndürür.

string str1 = null;
string str2 = null;

str1 = "alkanfatih";
str2 = "a";

//Str1 dizisinde Str2 dizisini arar bulunduğu son indexi size döndürür.
Console.WriteLine(str1.LastIndexOf(str2));

//Sonuc: 6

String İçinden Deger Silme – Remove()

String Remove Kullanımı: String değişkeni içinde ki metin üzerinde silme işlemleri uygular. İki adet kullanımı vardır. 1) Başlangıç indexini belirtirsiniz. Başlangıç indexinden sonra ki kısmı siler. 2) Başlangıç indeksi ve ne kadar devam edeceğini belirtirsiniz. Başlangıç indexinden belirttiğiniz değer kadar olan karakteri siler.

string str1 = null;
str1 = "alkanfatih";

//Str1 dizisinde 5 inci ideksten itibaren siler.
Console.WriteLine(str1.Remove(5));

//Sonuc: alkan

//Str1 dizesini 5 inci indeksten başlayıp iki karakterini siler.
Console.WriteLine(str1.Remove(5, 2));

//Sonuc: alkantih

String İçindeki Belirli Bir Metni Değiştirme – Replace()

String Replace Kullanımı: String içerisinde ki bir metni veya karakteri bir başka metin veya karakter ile değiştirmek için kullanılır.

string str1 = null;
str1 = "alkanfatih";

//str1 değeri içerisinde ki fatih kelimesini alkan kelimesiyle değiştirir.
Console.WriteLine(str1.Replace("fatih", "alkan"));

//Sonuc: alkanalkan

String İçinde ki Metni Belirli Parçalara Ayırma İşlemi – Split()

String Split Kullanımı: String değişkeninin içinde ki metni belirtilen karakterler yardımıyla parçalara böler.

string str1 = null;
str1 = "alkan,fatih,1987,istanbul";

//str1 metnini virgüllerden parçalar hepsini birer string haline getirip diziye aktarır.
string[] strdizi = str1.Split(',');

for (int i = 0; i < strdizi.Length; i++)
{
     Console.WriteLine(strdizi[i]);
}

//Sonuc:
//alkan
//fatih
//1987
//istanbul

String İçinde ki Metni Karakterler Ayırma – ToCharArray()

String ToCharArray Kullanımı: String değişkeni içerisinde ki metni karakterlere bölerek char dizisine döndürür.

string str1 = null;
str1 = "alkanfatih";

//str1 metnini tüm karakterlerine böler Char[] dizi değişkenine atar.
char[] strdizi = str1.ToCharArray();

for (int i = 0; i < strdizi.Length; i++)
{
     Console.WriteLine(strdizi[i]);
}

//Sonuc:
//a
//l
//k
//a
//n

String İçinde ki Metnin Boşluklarını Kaldırma – Trim()

String Trim Kullanımı: String değişkeni içerisinde ki metnin başlangıcındaki ve bitişindeki ekstra boşlukları kaldırır.

string str1 = null;
str1 = " alkanfatih ";

//str1 içerisinde ki metnin başında ve sonunda olan boşlukları siler.
Console.WriteLine(str1.Trim());

//Sonuc: alkanfatih

String İçinde Belirli Bir Bölümü Alıp Kullanma – Substring()

String Substring() Kullanımı: String değişkeni içerisinde ki metinden belirli bir bölümü alıp daha sonra kullanmak üzere saklar. Verdiğiniz başlangıç indeksinden yine verdiğiniz karakter sayısı kadarlık alanı alıp geri döndürür.

string str1 = null;
str1 = "alkanfatih";

//str1 başlanıgç indexinden(5) belirttiğiniz karakter(3) kadar kısmı alır size döndürür.
Console.WriteLine(str1.Substring(5,3));

//Sonuc: fat

String Metnin Uzunluğunu Bulma – Length

String Length Kullanımı: String değişkeni içerisinde ki metninizin uzunluğunu size geri döndürür.

string str1 = null;
str1 = "alkanfatih";

//Str1 dizisinin uzunluğunu size döndürür.
Console.WriteLine(str1.Length);

//Sonuc: 10

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir