SQL Server Fonksiyonlar

SQL Server’daki string (karakter), numeric (sayısal), tarih (date), tiplerinde ve bazı gelişmiş (advance) fonksiyonlara sahiptir.

SQL String Fonksiyon

FonksiyonTanım
ASCIIBelirli karakter için ASCII değerini döndürür.
CHARASCII koduna göre karakteri döndürür.
CHARINDEXBir dizedeki bir alt dizenin konumunu döndürür.
CONCATBirlikte iki veya daha fazla dize ekler.
Concat with +Birlikte iki veya daha fazla dize ekler.
CONCAT_WSAyırıcıyla birlikte iki veya daha fazla dize ekler.
DATALENGTHBir ifadeyi temsil etmek için kullanılan bayt sayısını döndürür.
DIFFERENCEİki SOUNDEX değerini karşılaştırır ve bir tamsayı değeri döndürür.
FORMATBelirtilen formatta bir değeri formatlar.
LEFTBir dizeden birkaç karakter çıkarır. (soldan başlayarak)
LENBir dizenin uzunluğunu döndürür.
LOWERBir dizeyi küçük harfe dönüştürür.
LTRIMBir dizeden baştaki boşlukları kaldırır.
NCHARSayı koduna göre Unicode karakterini döndürür.
PATINDEXBir dizgedeki bir kalıbın konumunu döndürür.
QUOTENAMEDizeyi geçerli bir SQL Server sınırlandırılmış tanımlayıcısı yapmak için sınırlayıcılar eklenmiş bir Unicode dizesi döndürür.
REPLACEBir dize içindeki bir alt dizenin tüm oluşumlarını yeni bir alt dizeyle değiştirir.
REPLICATEBir dizeyi belirtilen sayıda yineler.
REVERSEBir dizeyi tersine çevirir ve sonucu döndürür.
RIGHTBir dizeden birkaç karakter çıkarır. (sağdan başlayarak)
RTRIMBir dizeden sondaki boşlukları kaldırır.
SOUNDEXİki dizenin benzerliğini değerlendirmek için dört karakterli bir kod döndürür.
SPACEBelirtilen sayıda boşluk karakterinden oluşan bir dize döndürür.
STRString (Dize) olarak bir sayı döndürür.
STUFFBir dizenin bir bölümünü siler ve ardından belirtilen bir konumdan başlayarak dizeye başka bir bölüm ekler.
SUBSTRINGBir dizeden bazı karakterleri ayıklar.
TRANSLATEİkinci bağımsız değişkende belirtilen karakterler üçüncü bağımsız değişkende belirtilen karakterlere çevrildikten sonra ilk bağımsız değişkenden gelen string (dizeyi) döndürür.
TRIMBir stringten (dizeden) baştaki ve sondaki boşlukları (veya belirtilen diğer karakterleri) kaldırır
UNICODEGiriş ifadesinin ilk karakteri için Unicode değerini döndürür.
UPPERBir dizeyi büyük harfe dönüştürür.

SQL Matematik ve Numeric (Sayısal) Fonksiyon

FonksiyonTanım
ABSBir sayının mutlak değerini döndürür.
ACOSBir sayının arc kosinüsünü döndürür.
ASINBir sayının arc sinüsünü döndürür.
ATANBir sayının arc tanjantını döndürür.
ATN2İki sayının arc tanjantını döndürür.
AVGBir ifadenin ortalama değerini döndürür.
CEILING>= bir sayı olan en küçük tamsayı değerini döndürür.
COUNTBir seçme sorgusu tarafından döndürülen kayıtların sayısını verir.
COSBir sayının kosinüsünü döndürür.
COTBir sayının kotanjantını döndürür.
DEGREESRadyan cinsinden bir değeri dereceye dönüştürür.
EXPBelirtilen sayının kuvvetine yükseltilmiş e’yi döndürür.
FLOOR<= olan en büyük tamsayı değerini bir sayıya döndürür.
LOGBir sayının doğal logaritmasını veya belirli bir tabana göre bir sayının logaritmasını döndürür.
LOG10Bir sayının doğal logaritmasını 10 tabanına döndürür.
MAXBir dizi değerdeki maksimum değeri döndürür.
MINBir dizi değerdeki minimum değeri döndürür.
PIPI değerini döndürür.
POWERBaşka bir sayının gücüne yükseltilmiş bir sayının değerini döndürür.
RADIANSDerece değerini radyana dönüştürür.
RANDRastgele bir sayı döndürür.
ROUNDBir sayıyı belirtilen sayıda ondalık basamağa yuvarlar.
SIGNBir sayının işaretini döndürür.
SINBir sayının sinüsünü döndürür.
SQRTBir sayının karekökünü döndürür.
SQUAREBir sayının karesini döndürür.
SUMBir dizi değerin toplamını hesaplar.
TANBir sayının tanjantını döndürür.

SQL Date (Tarih) Fonksiyon

FonksiyonTanım
CURRENT_TIMESTAMPGeçerli tarih ve saati döndürür.
DATEADDBir tarihe saat/tarih aralığı ekler ve ardından tarihi döndürür.
DATEDIFFİki tarih arasındaki farkı döndürür.
DATEFROMPARTSBelirtilen bölümlerden bir tarih döndürür. (yıl, ay ve gün değerleri)
DATENAMEBir tarihin belirtilen bir bölümünü döndürür. (string olarak)
DATEPARTBir tarihin belirli bir bölümünü (integer olarak) döndürür.
DAYBelirli bir tarih için ayın gününü döndürür.
GETDATEGeçerli veritabanı sistemi tarih ve saatini döndürür.
GETUTCDATEGeçerli veritabanı sistemi UTC tarih ve saatini döndürür.
ISDATEBir ifadeyi kontrol eder ve geçerli bir tarihse 1, aksi takdirde 0 döndürür.
MONTHBelirtilen tarih için ay bölümünü döndürür (1’den 12’ye kadar bir sayı).
SYSDATETIMESQL Server’ın tarih ve saatini döndürür.
YEARBelirtilen tarih için yıl bölümünü döndürür.

SQL Gelişmiş (Advance) Fonksiyon

CASTBir değeri (herhangi bir türden) belirtilen bir veri türüne dönüştürür.
COALESCEListedeki ilk boş olmayan değeri döndürür.
CONVERTBir değeri (herhangi bir türden) belirtilen bir veri türüne dönüştürür.
CURRENT_USERSQL Server veritabanındaki geçerli kullanıcının adını döndürür.
IIFBir koşul DOĞRU ise bir değer, bir koşul YANLIŞ ise başka bir değer döndürür.
ISNULLİfade NULL ise belirtilen bir değer döndür, aksi takdirde ifadeyi döndür.
ISNUMERICBir ifadenin sayısal olup olmadığını test eder.
NULLIFİki ifade eşitse NULL döndürür.
SESSION_USERSQL Server veritabanındaki geçerli kullanıcının adını döndürür.
SESSIONPROPERTYBelirtilen bir seçenek için oturum ayarlarını döndürür.
SYSTEM_USERGeçerli kullanıcının oturum açma adını döndürür.
USER_NAMEBelirtilen kimliğe göre veritabanı kullanıcı adını döndürür.