C# Operatörler

Bu makalemizde C# programlama dilinde kullanılan operatörler kavramını inceleyeceğiz. Operatörler, datalar üzerinde bazı eylemler gerçekleştiren özel simgelerdir. Örneğin matematikte kullandığımız artı simgesi (+), sol ve sağ sayıların toplamını yapar. Aynı şekilde C#, farklı işlem türleri için çeşitli operatörler içerir.

C# Atama Operatörü

Programlamadaki = (eşittir) işareti, Matematikte öğrendiğimiz = (eşittir) işaretinden biraz daha farklı bir anlama sahiptir.

Programlamada, = (eşittir) işareti atama işareti olarak bilinir. Bu, = (eşittir) işaretinin sağ tarafındaki değeri soldaki değişkene atadığımız anlamına gelir. Örneğin “int yas=25” dediğimizde eşittir operatörü 25 sayısını yaş değişkenine atama görevini yapar.

Programlamada, x = y ve y = x ifadeleri matematikteki eşittir anlamından çok daha farklı anlamkatar. Şöyle ki;

Diyelim ki x ve y olmak üzere iki değişkenimiz var.

x = 5; y = 10;

eğer biz x=y dersek, bunun matematiksel olarak yanlış bir ifade olduğunu biliriz. çünkü x, y’ye eşit değildir. tam tersi iki katıdır. Ama programlama dilin de böyle bir ifade kullanırsak x=y dersek = (eşittir) işareti atama operatörü olduğundan dolayı x değişkenine y değişkenini atamış olur. yani artık x = 10 (y değişkenin değeri) değerini alır.

//x ve y değişkeni oluşturduk ve değer atadık.
byte x = 5, y = 10;
//y değişkeninin değerini x değişkenine atadık.
x = y;
//x değişkenin son halini ekrana yazdırdık.
Console.WriteLine("X Değişkenin değeri: " + x);
Console.ReadLine();

Sonuç:

X Değişkenin değeri: 10

C# Temel Matematik Operatörleri

Bir değişkene bir başlangıç değeri atamanın veya ona başka bir değişken atamanın yanı sıra, değişkenler üzerinde olağan matematiksel işlemleri de gerçekleştirebiliriz. C#’daki temel operatörler sırasıyla toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/) ve mod (%) işlemleridir.

x = 7, y = 2 için;
Toplama: x + y = 9 
Çıkarma: x - y = 5 
Çarpma: x*y = 14 
Bölme: x/y = 3 (cevabı en yakın tam sayıya çevirir.) 
Mod: x%y = 1 (7'nin 2'ye bölümünden kalanı verir.) 

C# Diğer Atama Operatörleri

Eşittir (=) işaretinin yanı sıra, C#’ta (ve çoğu programlama dilinde) birkaç atama operatörü daha vardır. Bunlara +=, -= ve *= gibi operatörlerdir.

Örneğin x=10 olduğunu ve x değerini 2 arttırıp ekrana yazdırmak istediğimizi varsayalım. Aşağıdaki kod örneği ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

x = x + 2;

Sonuç: 12

C#’da bu işlemi += operatörü ile de gerçekleştirebilirsiniz. x += 2; dersek x = x + 2 ile aynı anlama gelir.

x += 2;

Sonuç: 12

Benzer olarak 2 eksiltmek veya 2 ye katlamak istersek de aynı işlemleri gerçekleştirebiliriz.

x -= 2;

Sonuç: 8

x *= 2

Sonuç: 20

Çoğu programlama dilinde ayrıca ++ ve — operatörleri bulunur. ++ operatörü, bir değişkenin değerini 1 artırmak istediğinizde, – operatörü ise 1 eksiltmek istediğinizde kullanılır.

int x = 2;
x++;

Sonuç: 3

int x = 2;
x--; 

Sonuç: 1

C# Operatörler Listesi

Birinci önceliklilerx++, x–
Tek operand alan operatörler+, -, !, ~, ++x, –x, (Tür)x
Çarpma ve bölme*, /, %
Toplama ve çıkarma+, –
Kaydırma operatörleri<<, >>
İlişkisel ve tür testi operatörleri<, >, <=, >=, is, as
Eşitlik operatörü==, !=
Bitsel Ve (AND)&
Bitsel Özel Veya (XOR)^
Bitsel Veya (OR)|
Mantıksal Ve&&
Mantıksal Veya||
Koşul operatörü?:
Atama ve işlemli atama operatörleri=, *=, /=, %=, +=, -=, <<=, >>=, &=, ^=, |=